Política de privacitat

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

S'informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s'indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis, vostè haurà d'emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i
que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d'altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través de la nostra web o que hagin pogut establir links a aquesta, per la qual cosa l'Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
- Identitat: JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, CIF: 77311189R
- Adreça postal: Rambla del Passeig,12, 08500 - VIC (Barcelona)
- Telèfon: +34 938863996 / 639770773
- Correu electrònic: lrenovacio@hotmail.com

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals i per quant temps es conservaran?
Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:
- Quan accepta rebre comunicacions comercials, les dades que podem tractar són el seu nom, cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, amb la finalitat de poder-li enviar comunicacions comercials, promocions, ofertes, informació d'interès relacionats
amb els nostres productes i serveis, poder convidar-lo a esdeveniments que organitzem. Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.
- Quan per qualsevol mitjà, inclòs a través del formulari online de contacte ens demana qualsevol tipus d'informació sobre els nostres productes i serveis, tractarem les dades que li demanem (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) amb la finalitat d'atendre i donar resposta a les seves peticions. Les dades es conservaran fins que s'hagi aconseguit la finalitat perseguida i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.
- Quan vulgui comprar els nostres productes, li podem sol·licitar les següents dades d'identificació, necessaris per a formalitzar la compra: nom, cognoms, dni/nif, adreça postal, telèfon, correu electrònic.
- Quan sigui la primera vegada que faci una compra online amb nosaltres, si ho desitja podrà registrar-se, en aquest cas li sol·licitarem a més, que indiqui un nom d'usuari i contrasenya. Tractarem aquestes dades amb finalitat de crear un compte i identificar-lo
fàcilment com a client sense que hagi d'introduir les seves dades de nou cada vegada que vulgui accedir al servei i per a gestionar la relació comercial.

Qualsevol que sigui el mitjà utilitzat per a la compra o contractació dels nostres productes i serveis (online o presencial a les nostres botigues) tractarem les seves dades per a gestionar la relació comercial inclosa la facturació, atendre consultes, fer pressupostos, resoldre incidències i reclamacions relacionades amb la comanda que ens hagi fet, gestionar la devolució de productes.

Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat per al cas que no vulgui continuar com a client registrat i en un altre cas, durant el temps que duri la relació comercial; en qualsevol cas les dades es conservaran durant els terminis previstos en cada cas per a la prescripció de reclamacions i responsabilitats, segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, si escau mercantil, fiscal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base jurídica per al tractament de les seves dades amb la finalitat d'enviar-los comunicacions comercials, atendre les seves peticions d’informació, és el consentiment que li sol·licitem i ens presta en marcar les caselles a aquest efecte.
Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cap cas la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte que si escau pogués formalitzar-se o servei que hagués sol·licitat.
En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica lrenovacio@hotmail.com i cessarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats.
La base jurídica per al tractament de les seves dades quan es registra i crea un compte com a client a la nostra botiga online, o realitza la compra dels nostres productes a través de qualsevol mitjà, és l'execució d'un contracte compravenda de conformitat amb els seus termes i condicions.

Qui són els destinataris del tractament de les seves dades?
Les seves dades no es cediran a tercers llevat els casos que hi hagi obligació legal de fer-ho o quan ho hagi consentit.
L’informem que podem utilitzar el servei de missatgeria electrònica basat en un model de computació al núvol, prestat per WhatsApp Inc. i a l’ampar de l’acord EU_US Privacy Shield. Informació disponible:
>https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active

Dades no obtingudes directament dels interessats
En el cas que faciliti dades personals d’altres persones, en proporcionar aquesta informació, vostè garanteix i sota la seva responsabilitat, que es tracta d'una comunicació de dades legítima, que les dades són precises i certes, que ha obtingut el consentiment
previ d'aquesta persona per a comunicar-nos-les i que ha estat informat d'aquesta política de privadesa, amb la finalitat de fer el lliurament dels productes que ha comprat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d'accés a aquests.
Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan
l'estat de la tècnica ho permeti.
Per a l'efectiu exercici dels drets indicats, haurà d'enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: rambla del Passeig,12, 08500 - VIC (Barcelona) o enviant un correu electrònic a lrenovacio@hotmail.com. Haurà d'acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifica, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.
Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix l'informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, poden contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.
© Tots els drets reservats